ប្លង់ទីតាំងស្តង់

ប្លង់ទីតាំងស្តង់ ២០១៧

ប្លង់ទីតាំងស្តង់ ២០១៦

ប្លង់ទីតាំងស្តង់ ២០១៥

ប្លង់ទីតាំងស្តង់​ ២០១៤

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា ២០១៩

នៅថ្ងៃទី​ ៥ ដល់ ៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

CAMBODIA CONSTRUCTION INDUSTRY EXPO