ប្លង់ទីតាំងស្តង់ ២០១៧

ប្លង់ទីតាំងស្តង់ ២០១៦

ប្លង់ទីតាំងស្តង់ ២០១៥

ប្លង់ទីតាំងស្តង់​ ២០១៤

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា-អន្តរជាតិ ២០២១

នៅថ្ងៃទី​ ២ ដល់ ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

CAMBODIA CONSTRUCTION INDUSTRY EXPO