អ្នកណាគួរចូលទស្សនាពិព័រណ៍?

  • ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ
  • ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ និងគូសប្លង់
  • ម្ចាស់គម្រោង និងអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង
  • នាយក ឬអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន
  • អ្នកទិញសម្ភារៈសំណង់តាមក្រុមហ៊ុន
  • ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង និងប្រធានការដ្ឋានសំណង់
  • វិស្វករ និងស្ថាបត្យករ
  • អ្នកចែកចាយ និងលក់សម្ភារៈ បរិក្ខារ ឧបករណ៍ និងគ្រឿងចក្រសំណង់
  • អ្នកប្រើប្រាស់ ឬអ្នកតម្រូវការទិញសម្ភារៈសំណង់
  • និស្សិតវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម ៕

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា-អន្តរជាតិឆ្នាំ២០២១

នៅថ្ងែទី ២ ដល់ ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

CAMBODIA CONSTRUCTION INDUSTRY EXPO