គ្រោងស្តង់ជាក់ស្ដែង

តម្លើង​និងដេគ័រដោយអ្នកដាក់តាំងពិព័រណ៍ខ្លូនឯង​

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា-អន្តរជាតិឆ្នាំ២០២៣

នៅថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងែទី៨ ខែធ្នួ ឆ្នាំ ២០២៣

CAMBODIA CONSTRUCTION INDUSTRY EXPO