គ្រោងស្តង់ជាក់ស្ដែង

តម្លើង​និងដេគ័រដោយអ្នកដាក់តាំងពិព័រណ៍ខ្លូនឯង​

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩

នៅថ្ងៃទី ៥ដល់ថ្ងែ៧ ខែ ឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

CAMBODIA CONSTRUCTION INDUSTRY EXPO