រូបភាពសកម្មភាព

ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា-អន្តរជាតិឆ្នាំ២០២៣

នៅថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣

CAMBODIA CONSTRUCTION INDUSTRY EXPO